กระทรวงไอซีที – ซิป้า ร่วมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต หรือโครงการ Phuket Smart City ชูศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park (Phuket SCIP) เพื่อส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน Startup ผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รองรับนักลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC ครอบคลุม 8 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) และประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะมุ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 โดยการรุกพัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ให้มีความพร้อมมากกว่าเดิมทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับอันเป็นการจำกัดโอกาสในการลงทุน ล่าสุดถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงไอซีที ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า เปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ภูเก็ต หรือโครงการ Phuket Smart City แห่งแรกในประเทศไทย รองรับนักลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ครอบคลุม 8 แผนงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และในโอกาสเดียวกันนี้จัดให้มีการเปิดศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park ภายใต้โครงการ Phuket Smart City อีกด้วย เพื่อให้เป็นสถานที่ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เทคโนโลยี การให้คำปรึกษาธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต และในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนับเป็นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ หรือ Startup พร้อมก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

ที่มา:: http://www.aripfan.com/phuket-smart-city-innovation-park/

20160908-img_3172-2

20160909-img_3253

20160908-img_3208

20160908-img_3241

20160909-img_3281

20160909-img_3277

20160909-img_3269

20160908-img_3233