กระทรวงวิทย์ และ กระทรวงไอซีที ผนึกกำลัง จัดงานใหญ่ “Startup Thailand & Digital Thailand”
ดีงนักลงทุน เจ้าของธุรกิจ วิสาหกิจเริ่มต้นและคนไทยทุกคน!!! มาเรียนรู้การทำธุรกิจใหม่ สร้างโอกาส การเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด
ขานรับนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อน Startup และ Digital Thailand สู่ภูมิภาค” รูปแบบการจัดงานของแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ และมีกิจกรรมหลักภายในงาน ดังนี้
– กิจกรรมให้ความรู้ ผ่านทางเวทีการประชุม การสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจกับธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น อาทิ Developing Digital Economy through Startup และ Startup & New Investment Opportunities in Thailand เป็นต้น และตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ Smart City Digital Government และ Cyber Security เป็นต้น

– งานแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่กระชับ สนุกสนาน เข้าใจง่าย โดยมีตัวอย่างนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น เช่น What is Startup Government Support Startup Sector และ Startup District เป็นต้น และนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น ยุทธศาสตร์และโครงการขับเคลื่อนระยะเร่งด่วน 6 มิติ และนิทรรศการสร้างความตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสที่เกิดจากนวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

– การให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (startup networking) และกิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ ผ่านการพบปะนักลงทุนและการเจรจาต่อยอดทางธุรกิจ

– กิจกรรมอื่นๆ เช่น การแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (pitching) และการร่วมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น

ที่มา:: https://www.zipeventapp.com/e/startup-thailand-digital-thailand-2016-phuket

20160918-img_3555

20160918-img_3609

20160918-img_3599