Skip to content Skip to footer

Health Station สถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะ

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพให้ทุกคนสามารถตรวจสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว แบบครบวงจร

สถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะ จุดตรวจใกล้บ้าน เพื่อให้ประชาชนตรวจสุขภาพได้บ่อยมากขึ้น พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล สามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวก ใช้พื้นที่น้อย เข้าถึงชุมชนได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความแออัดของผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ แม้จะเป็นพื้นที่เข้าถึงยาก ประชาชนก็จะได้รับการบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน

ตรวจง่าย รวดเร็ว เสมือนใช้บริการที่โรงพยาบาล

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพให้ทุกคนสามารถตรวจสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว แบบครบวงจร พร้อมรู้ผลสุขภาพของตนเองได้ทุกที หากพบข้อสงสัยสามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พร้อมรับยาโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล

ประกอบไปด้วย ระบบลงทะเบียนอัตโนมัติ Self-Registration Kiosk / เครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัจฉริยะ All in one / ชุดตรวจสุขภาพอัจฉริยะสำหรับหน่วยงาน Homecare / ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา EKG / เครื่องเอ็กซ์เรย์พกพา X-ray

  • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านสุขภาพประชาชน
  • เพื่อดูแลคัดกรองสุขภาพและตรวจวินิจฉัยผ่านเครื่องมือ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนได้อย่างแม่นยํา
  • ลดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ และลดงบประมาณการลงทุนภาคบริการของโรงพยาบาล
  • เพื่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
  • ลดความแออัดและความหนาแน่นและลดระยะเวลารอคอยในการใช้บริการของ โรงพยาบาล

ให้บริการทางด้านสุขภาพเชิงรุก “รู้เท่าทันสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย”

Health Station ถือเป็นสถานที่เริ่มต้นเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ทุกคนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ให้ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น หากเจ็บไข้จะได้รับการรักษาอย่างทันเวลา เพื่อสุขภาวะที่ดี

สถานีตรวจสุขภาพอัจฉริยะช่วยลดความแออัดของผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ แม้จะเป็นพื้นที่เข้าถึงยาก ประชาชนก็จะได้รับการบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน สามารถกระจายติดตั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล สามารถเชื่อมต่อรวมศูนย์ข้อมูลกับศูนย์ให้บริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพอัจฉริยะประจำจังหวัด ให้ข้อมูลสุขภาพประชาชน ที่ถูกต้อง เรียลไทม์ เป็นการแก้ไขปัญหาต้นทางทางด้านสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเจ็บป่วยของประชาชน

ตรวจสุขภาพได้รวดเร็ว รู้ผลทันที เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

คลินิกรูปแบบใหม่ ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐานและการตรวจเชิงรักษาแบบปฐมภูมิด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้ง่ายขึ้น รวดเร็ว สะดวกสบายใกล้บ้าน ทราบผลตรวจได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย ผ่าน Moblie Application