Skip to content Skip to footer

TOUCH Healthcare Platform

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลสุขภาพ

มีการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างมีระบบ รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิ์ ที่สำคัญคือความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่อการวินิจฉัยไปยังแพทย์อย่างเรียลไทม์ และความสามารถในการรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพประชาชน เป็นต้น

ในปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การตรวจสุขภาพเบื้องต้นนั้น สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีไว้ให้ติดบ้านได้ แต่ในการบันทึกผลตรวจสุขภาพที่วัดได้นั้น บางครั้งยังต้องอาศัยการจดบันทึกด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลสุขภาพนั้นสูญหาย หรือไม่ครบถ้วน อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการจดบันทึกค่าต่างๆ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถรวบรวมบันทึกการตรวจสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ ไว้ ไม่ว่าจะตรวจค่าใดก็ตามหรือจากอุปกรณ์ใดก็ตาม การรวบรวมข้อมูลสุขภาพให้ได้มากที่สุดแต่ลดเวลาในการบันทึกข้อมูล จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก และในอนาคตอาจจะนำข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจทางการแพทย์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของ TOUCH Healthcare Platform

 1. ระบบ Payment
  ระบบการชำระเงินผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสมาร์ตโฟน หรืออื่น ๆ โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ช่วยที่สำคัญ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรเครดิต
 2. ระบบบูรณาการข้อมูล (Mediator)
  เป็นระบบในการสร้างมาตรฐานและควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างระบบหรือแอปพลิเคชัน และการรับส่งข้อมูลสร้างมาตรฐานของการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบและการรับส่งข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ
 1. ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User & Service Access Control)
  เป็นระบบบริหารจัดการ การให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานในระบบงานต่าง ๆ สามารถกำหนดสิทธิ์ (Authority) ของผู้ใช้งานได้ และสร้างผู้ใช้งาน แก้ไข หรือลบได้ สามารถระงับ/ยกเลิกการระงับ (Suspend/Unsuspend) การใช้งานของผู้ใช้ได้
 2. ระบบเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน (Usage Logs)
  เป็นระบบในการเก็บข้อมูลการใช้งาน (Usage Logs) และสามารถ Export ข้อมูลได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก NECTEC รองรับกฎหมายว่าด้วยการละเมิดความมั่นคง ของประเทศและการละเมิดสิทธิ์ของประชาชน
 1. ระบบ Data & Analytic Dashboard
  เป็นระบบในการรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ จากแหล่งข้อมูล ที่บูรณาการและหลากหลายทำให้สามารถมองเห็นแนวโน้มของข้อมูลในหลายมิติและหลายรูปแบบ รวมถึงเครื่องมือในการนำเสนอรายงาน และบทสรุปในรูปแบบต่างๆ
 1. ระบบ Operation Tools
  ระบบในการให้สิทธิ์การเข้าถึงระบบ สามารถดูรายการเข้าใช้ ของสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ทั้งย้อนหลังและเรียลไทม์ และสามารถรายงานผลและแจ้งเตือน สถานะของระบบในกรณีที่ ระบบทำงานผิดปกติ
 1. ระบบการจัดการภาษา (Language Management)
  ระบบในการบริหารจัดการการแสดงผลให้มีการรองรับทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ โดยมีการแสดงลำดับ รายการคีย์ Label ของแต่ละภาษา วันที่ร้างคีย์ล่าสุด และรายชื่อผู้สร้างคีย์
 1. ระบบในการแจ้งเตือน (Announcement & Alert)
  ระบบในการบริหารจัดการการแจ้งเตือน สามารถเพิ่ม ลด หรือ เปลี่ยนแปลงประเภทการแจ้งเตือนได้ สามารถกำหนดระยะเวลาการแจ้งเตือนระยะเวลาที่จะแสดงข้อมูลล่วงหน้าได้และสามารถจำลองการแสดงผลก่อนนำขึ้นระบบจริงได้
 1. ระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management)
  ระบบการจัดการเนื้อหา สามารถจัดการเนื้อหาได้หลายรูปแบบ สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาได้ สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบเนื้อหาได้ โดยรูปแบบของเนื้อหาประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพและ วิดิโอ สามารถกำหนดระยะเวลาการแสดงข้อมูลได้ สามารถจำลองการแสดงผลก่อนนำขึ้นระบบจริงได้
 1. ระบบการจัดการบทความสุขภาพ (Health Blog Management System)
  ระบบการจัดการบทความสุขภาพเป็นระบบเฉพาะที่จะทำให้สามารถ จัดการบทความสุขภาพ (Health Blog) ได้ดียิ่งขึ้น สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบเนื้อหาได้ โดยรูปแบบของเนื้อหาประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ และ วิดิโอ และสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาได้
 1. ระบบ Consent Form Management
  เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการเอกสารความยินยอมของลูกค้าให้สอดคล้องกับ PDPA รองรับการจัดการ Consent Form ในแต่ละหน้า สามารถดู เพิ่ม แก้ไข และ ลบ Consent Forn ได้และรองรับในการเชื่อมต่อ Consent Form กับ Application หรือ System ที่มีอยู่
 1. ระบบ Term & Condition Management
  เป็นระบบในการจัดการข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขได้และสามารถดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ผ่านระบบ
 1. ระบบ Appointment Service
  เป็นระบบที่สามารถจัดการระบบการนัดหมายได้สามารถแสดงประวัติการนัดหมายได้ และออกรายงานได้ และสามารถจัดการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายได้ เช่น การจัดการแพทย์ แผนก โรงพยาบาล
 1. ระบบ Telemedicine
  สามารถจัดการระบบ Telemedicine ซึ่งเป็นการปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์ได้ มีระบบการจัดการแพทย์ สามารถดูรายงาน การนัดหมายแพทย์ แสดงรายชื่อแพทย์ในระบบ เพิ่ม แก้ไข และลบรายชื่อแพทย์ได้ สามารถกำหนดเวลาการให้บริการของแพทย์ได้
 1. ระบบ IoT & IoMT Management
  เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ได้ สามารถจัดการโปรโตคอลการสื่อสาร ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน สามารถจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมได้จากเซนเซอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้
 1. ระบบ GIS & Tracking
  การติดตามยานพาหนะ รถ ราง เรือ และ ระบบการทำงานเกี่ยวกับ ข้อมูลในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ตำแหน่ง ตารางข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่
 1. ระบบ Live Streaming
  ระบบการถ่ายทอดสดภาพและเสียงออนไลน์ ทำการสตรีมมิ่งได้ทันทีในทุกที่ทุกเวลา สามารถเลือกใช้อุปกรณ์รับชมได้หลากหลายรูปแบบ
 1. One Time Password (OTP Gateway)
  โมดูลในการส่งรหัสความปลอดภัยและเป็นเกตเวย์ที่เชื่อมต่อไปยังระบบ SMS ของ mobile operator, eMail และ mobile application ใช้เพื่อการแจ้งข้อความไปยังผู้ใช้งานหรือการยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์การเข้าถึงผ่านชุดรหัสผ่าน OTP ซึ่งช่วยในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบและข้อมูล

Solution Touch

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลสุขภาพ การเชื่อมต่อข้อมูลอย่างมีระบบ รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิ์