Skip to content Skip to footer

โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชน

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพ 1,000 คน ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่โรงเรียนอำมาย์พิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567

การตรวจสุขภาพครั้งนี้ ตรวจด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตรวจสุขภาพได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง และค้นหาโรค เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 🏃‍♀️

บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ

  • คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพตามช่วงอายุ
  • คัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิต
  • คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน (เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว)
  • คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพจิต

Leave a comment