Skip to content Skip to footer

Health Tech

Health Tech ศูนย์เทคโนฯ สุขภาพดี ตรวจสุขภาพประชาชนได้อย่างเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนสุขภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถือเป็น “มิติใหม่แห่งการตรวจสุขภาพ” เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ

ประชาชนสามารถเข้ามาที่จุดบริการ Health Tech เพื่อตรวจสุขภาพพื้นฐาน หรือรับการตรวจที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึงสามารถปรึกษาแพทย์ทางไกล ถือเป็นการขยายบริการให้เข้าถึงประชาชน สะดวก ไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาล บริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และแพทย์ก็สามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น

Health Tech ได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดบริการดูแลสุขภาพ ความเข้มแข็งถึงระดับชุมชนอย่างทั่วถึง ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และตำบล ลดการเจ็บป่วยอันนําไปสู่การลดความหนาแน่นในโรงพยาบาลในระยะยาว ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ Internet of Medicare Things (IoMT) ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกทางด้านสุขภาพผ่านระบบทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – Al) บุคลากรการแพทย์ที่ได้รับข้อมูลเรียลไทม์ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็วทันการ สามารถดำเนินงานตามขั้นตอนที่เหมาะสม พร้อมรายงานและให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับด้านสุขภาพของประชาชนไทยโดยรวม

ตรวจง่าย รวดเร็ว เสมือนใช้บริการที่โรงพยาบาล

ศูนย์เทคโนฯ สุขภาพดี  เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง ลดการเลื่อมล้ำในการใช้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชน มีคุณภาพและมีความปลอดภัยของการบริการ

วัตถุประสงค์หลัก Health Tech

  • เพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง ลดการเลื่อมล้ำในการใช้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชน มีคุณภาพและมีความปลอดภัยของการบริการ
  • ลดความแออัดและความหนาแน่นและลดระยะเวลารอคอยในการใช้บริการของโรงพยาบาล
  • เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพเชิงรุก สำหรับประชาชน “รู้เท่าทันสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย”
  • เพื่อบริหารจัดการสุขภาพประจำตัวออนไลน์ที่เชื่อมโยงการจัดการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง และการตรวจรักษาพร้อมให้คําปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
  • เป็นระบบกลางในการเชื่อมโยงระบบบริการทางด้านสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน มีฐานข้อมูลบริการ ทุกหน่วยแบบ เรียลไทม์ เน้นความปลอดภัยและทันเวลากับผู้ป่วยเป็นหลัก
  • เพื่อดูแลคัดกรองสุขภาพและตรวจวินิจฉัยผ่านเครื่องมือ ตรวจผ่าน Internet of Medicare Things (IoMT) ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนได้อย่างแม่นยํา

ศูนย์เทคโนสุขภาพดี (Health Tech) เป็นหนึ่งในนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการเพิ่มเครือข่ายหน่วยบริการใกล้บ้านและชุมชนผ่านเทคโนโลยี ที่มีเจ้าหน้าที่ช่วยบริการ ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงง่าย ทั่วถึง และครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ฟื้นฟู และดูแลต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

Health Tech

ศูนย์บริการสุขภาพโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตรวจง่าย รวดเร็ว บริการรักษาเบื้องต้นผ่านระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Year2023Share