Skip to content Skip to footer

Phuket Sandbox

Phuket Sandbox

โครงการที่ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนา สร้าง โซลูชัน – ด้านการเฝ้าระวังภูเก็ตในช่วง วิกฤตโควิด ช่วยตรวจสอบเก็บข้อมูลการ เข้า-ออกและคัดกรองนักท่องเที่ยวที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยง โดยสามารถรวบรวมวิเคราะห์ และแสดงสถิติผ่าน Dashboard ณ ศูนย์อํานวยการ

Phuket Sandbox & Command Center

โครงการเตรียความพร้อมเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในช่วงหลังโควิด-19 ให้สามารถกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

เพื่อเตรียมพร้อมการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

นำเทคโนโลยีและระบบในการวิเคราะห์บุคคลูในการคัดกรองและแจ้งเตือนการ ควบคุมการเข้าออกผ่าน 5G technology ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแบบเรียลไทม์

การผสมผสานเทคโนโลยีมาพัฒนา สร้าง โซลูชัน – ด้านการเฝ้าระวังภูเก็ตในช่วง วิกฤตโควิด ช่วยตรวจสอบเก็บข้อมูลการ เข้า-ออกและคัดกรองนักท่องเที่ยวที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยง โดยสามารถรวบรวมวิเคราะห์ และแสดงสถิติผ่าน Dashboard ณ ศูนย์อํานวยการสร้างระบบแพลตฟอร์มกลาง (Phuket Data Sandbox Platform) ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก
ผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ให้ทุกท่านสัมผัสความเป็นสวยงามของทะเลภูเก็ตได้อย่างไร้กังวล ด้วยเทคโนโลยี 5G วิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามารถเฝ้าระวังและควบคุมมาตรการระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง ร่วมถึงกลุ่มนักธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

หน้าที่ของ Dashboard

 • แสดงนักท่องเที่ยว ขาเข้าและขาออก ด่านทางอากาศ ทางบก
  และทางน้ำ แยกรายงาน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
 • จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักแต่ละโรงแรม (SHA+) ภายในจังหวัดภูเก็ต
  แยกเป็นรายวัน, สัปดาห์, เดือน และแยกตามพื้นที่ที่พัก
 • จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูเก็ต DO, D6, D13 แยกเป็นรายวัน
  รายสัปดาห์ รายเดือน และแยกตามพื้นที่ที่พัก
 • ความหนาแน่นของจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  โดยแสดงผลในรูปแบบแผนที่ (Heatmap)
 • จำนวนนักท่องเที่ยวที่ตรวจโควิท-19 และจำนวนผู้ติดเชื้อ

สร้างความเชื่อมั่นของกลุ่มนักธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ

ระบบคัดกรอง แจ้งเตือน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยข้อมูลเรียลไทม์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการเฝ้าระวังโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก
– ระบบ Biometrics ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
– ระบบหมอชนะ
– ระบบหมอพร้อม
– ข้อมูลการฉีดวัคซีนจาก สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
– ระบบเปรียบเทียบและจดจำใบหน้า


โครงการ Phuket Sandbox & Command Center สามารถนำมาต่อยอดในอนาคต ได้แก่

 • ใช้ด้านรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวติดตามคนเข้าออก กรณีมีปัญหา 
 • ช่วยในการติดตามผู้ต้องหา หรือผู้สูญหาย ในคดีต่างๆ ของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใส่ใบหน้าของผู้ที่ต้องสงสัยในคดีต่าง ๆ ในระบบและค้นหาได้สะดวก
 • เป็นเครื่องมือให้กับ Smart Safety Zone

Technology 5G มีบทบาทในการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วยวิเคราะห์ และส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อทำการแจ้งเตือนในการดำเนินการตามมาตรการของจังหวุด เพื่อควบคุมพื้นที่ ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว แม่นยำ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม