Skip to content Skip to footer

Smart Complaint Management System

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการเรื่องร้องเรียนและบริการสาธารณะ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร การจัดการเรื่องร้องเรียนและบริการสาธารณะ (Smart Complaint and E-Service Management System) เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายช่องทางและรวบรวมข้อมูลการให้บริการแบบ E-Service

เทศบาลนครนครราชสีมามุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ร่วมผลักดันการบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้านภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เปิดเผย และโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนทางราชการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ชาญฉลาดมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

เทศบาลนครนครราชสีมาจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการเรื่องร้องเรียนและบริการสาธารณะ (Smart Complaint and E-Service Management System) ขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบไลน์ของเทศบาลนครนครราชสีมา (Line OA : Line Official Account) โดยนำเทคโนโลยีแชทบอท (Chatbot) มาประยุกต์ใช้ เพื่อการต่อยอดช่องทางการให้บริการสาธารณะ (E-Service) ในรูปแบบ Web Application เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารข้อมูลร้องเรียนจากทุกช่องทางของเทศบาลฯ และข้อมูลบริการสาธารณะ (E-Service)

Smart Complaint and E-Service Management System

สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีระบบเชื่อมต่อแบบ API เชื่อมกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งการร้องเรียนของประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการรับและให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนบริการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ก่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงาน และขั้นตอนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อยกระดับพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน