Skip to content Skip to footer

Sport Performance

SAT

ระบบติดตามการฝึกซ้อมและพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาทีมชาติ เพื่อใช้ประเมินสุขภาพ และประสิทธิภาพร่างกาย ด้วยชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่ทันสมัย

 ระบบติดตามการฝึกซ้อมและประเมินสุขภาพร่างกายของนักกีฬาไทย

ระบบติดตามการฝึกซ้อมและพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาทีมชาติ เพื่อใช้ประเมินสุขภาพ และประสิทธิภาพร่างกาย ด้วยชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่ทันสมัย และข้อมูลจากนาฬิกาอัจฉริยะ

Sport Performance ส่งเสริมในการพัฒนานักกีฬา รวมถึงบุคลากรกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกควบคู่กันไป รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทางการกีฬา เพื่อให้การเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมีระบบมาตรฐานและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

โปรเจคที่พร้อมยกระดับการบริการด้านสุขภาพผ่านแพลตฟอร์ม พร้อมมอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยข้อมูลจากนาฬิกาอัจฉริยะ โดยสามารถดูผลบันทึกได้แบบเรียลไทม์ผ่าน Mobile App เพื่อให้การเตรียม และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมีระบบมาตรฐาน และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ

  • นำข้อมูลการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยที่ได้จากการบันทึกของระบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และปรับปรุงการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับนักกีฬาได้
  • ติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ตเกมส์
  • เพื่อใช้ระบบในการติดตามการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 365 วัน

ระบบติดตามการฝึกซ้อมและ ประเมินสุขภาพร่างกายของนักกีฬาไทย ช่วยบันทึกข้อมูลและประเมินสุขภาพร่างกายของนักกีฬา แสดงบันทึกการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อแอพลิชันระบบติดตามความเป็นอยู่ การพักผ่อน และการฝึกซ้อมของนักกีฬา ซึ่งนักกีฬาสามารถพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อขอคำปรึกษาหรือการรักษาผ่านระบบ พร้อมทั้งแสดงรายการประวัติสุขภาพเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

โครงการนี้เราได้เตรียมอุปกรณ์ติดตามความเป็นอยู่ และการฝึกซ้อมของนักกีฬา โดยที่อุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ติดตามความเครียด ตั้งเวลาผ่อนคลายด้วยการหายใจ พร้อมให้คะแนนการนอนหลับของนักกีฬาได้อีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยที่ได้จากการบันทึกของระบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และปรับปรุงการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับนักกีฬาต่อไป