Skip to content Skip to footer

Phuket Health Sandbox

โครงการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนระบบสุขภาพของคนในจังหวัดให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

Phuket Health Sandbox โครงการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การนำโซลูชันจากบริษัทมาใช้ในการช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเชิง ป้องกันที่สถานีสุขภาพ (Healt Station) ได้ง่ายขึ้น ด้วยการวางรากฐานระบบสุขภาพของคนในจังหวัดให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โดยนํานวัตกรรมสุขภาพร่วมกับ แพลตฟอร์มและฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกทางด้านสุขภาพผ่านระบบทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) บุคลากรการแพทย์ที่ได้รับข้อมูลเรียลไทม์ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สามารถใช้นําข้อมูลสุขภาพร่วมกับ ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อตรวจวิเคราะห์หรือส่ังยา และส่งยาได้สะดวกยิ่งข้ึน และลดความแออัดในโรงพยาบาล

โครงการ Phuket Health Sandbox จะเป็นการยกระดับของการรับบริการจากโรงพยาบาลทุกระดับเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน พร้อมเป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเชื่อมโยงภูมิภาคอันดามัน สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพและเพิ่มจุดขายใหม่ให้กับการท่องเที่ยว ด้วยแนวคิด “เมืองแห่งความผูกพัน ผู้คนสู่สุขภาพโลก” เป็นการสร้างสมดุลและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้ง จังหวัดภูเก็ตจะเป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเมือง ขยายเชื่อมโยงภูมิภาคอันดามัน สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ และเพิ่มจุดขายใหม่ให้กับการท่องเที่ยวระดับสากล

Phuket Health Sandbox ดูแลประชาชนชาวภูเก็ต คนต่างจังหวัดที่มาอยู่ภูเก็ต ชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว ด้วยเมืองที่เอื้อต่อสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับเพื่อความเป็นเมืองเพื่อสุขภาพ ยกระดับด้านสุขภาพของประชาชน

เริ่มต้นให้บริการท่ีจังหวัดภูเก็ต 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง ลดการเลื่อมล้ำในการใช้บริการทาง ด้านสุขภาพของประชาชน มีคุณภาพและมีความปลอดภัยของการบริการ

1.รพ.สต.บ้านแหลมชั่น 
2.รพ.สต.เชิงทะเล 
3.รพ.สต.กมลา 

พร้อมเริ่มแผนที่จะขยายผลไปทั่วประเทศ เป็นแนวทาง Mega Trend ในการบริหารงานด้านสุขภาพในอนาคต