Skip to content Skip to footer

TOUCH Medicar รถตรวจสุขภาพอัจฉริยะ

รถตรวจสุขภาพเชิงรุก เข้าถึงประชาชนได้ง่ายกว่าเดิม

Year2023Share

รถตรวจสุขภาพอัจฉริยะ เข้าถึงชุมชน ประชาชนได้ง่ายขึ้น ช่วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริการอย่างใกล้ชิด ส่งข้อมูลสุขภาพอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่าย 5G พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รถบริการตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินและติดตามสุขภาพประชาชนเชิงรุก สามารถดูแลสุขภาพประชาชน ได้อย่างทั่วถึงการเก็บข้อมูลสุขภาพจากเครื่องมือตรวจสุขภาพเข้าสู่ระบบ Healthcare Platform

ประชาชนสามารถดูข้อมูลสุขภาพ ได้แบบ Real Time ผ่านทาง Mobile Application เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถดูแลด้านสุขภาพร่างกายของประชาชนได้อย่างใกล้ชิด เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับบุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานของรัฐได้อีกด้วย ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน

รถตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ประกอบไปด้วยเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ดังนี้

 1. Medical Self Service Kiosk อุปกรณ์ลงทะเบียนรับบริการอัตโนมัติ
  – สามารถพิมพ์ Slip ขนาดกระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
  – อ่านสมาร์ทการ์ด สามารถอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Thai ID Card แบบ Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  – รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชน
  – มีกล้องหน้า ขนาด 2MP เป็นอย่างน้อย
 2. Medical All-in-One Health Check เครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
  วัดส่วนสูง ระบบการวัดแบบ Ultrasonic หรือดีกว่า และสามารถวัดส่วนสูงได้ตั้งแต่ 100 ถึง 200 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย
  ชั่งน้ำหนัก ด้วย ระบบ Resistance Strain gauge หรือดีกว่า และสามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0 ถึง 180 กิโลกรัม หรือดีกว่า
  สามารถคำนวณ Body mass index / BMI อัตโนมัติได้
  วัดความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจร มีช่วงการวัด 30 ถึง 260 มิลลิเมตรปรอท เป็นอย่างน้อย สามารถแสดงค่าความดันโลหิต Systolic, Diastolic และชีพจร (Pulse rate) และเวลาที่ทำการวัด (Time measurement) เป็นอย่างน้อย, สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง 40 ถึง 180 ครั้งต่อนาที เป็นอย่างน้อย และมีปุ่มสำหรับหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)
  วัดอุณหภูมิ ด้วยระบบอินฟาเรด NC-9900 มีช่วงการวัด 0 – 40.0 องศาเซลเซียส และมีความแม่นยำ ± 0.3 องศาเซลเซียส วัดออกซิเจนในเลือด ดังนี้ รองรับการวัดค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แบบสอดนิ้ว หรือดีกว่า สามารถวัดค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในช่วง 70 – 100 % โดยความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 3 % เป็นอย่างน้อย
  สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร ในช่วง 30 – 250 ครั้งต่อนาที โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 2 % หรือดีกว่า

3. Homecare  ชุดเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน รองรับการใช้งานดังนี้
เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) รองรับการใช้งานดังนี้รองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล, มีฟังก์ชั่นจดจำผู้ใช้งาน และสามารถวัดหรือวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบของร่างกาย
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย สามารถรองรับการวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดไม่ต้องสัมผัสร่างกาย และรองรับการแสดงผลตรวจวัดเป็นตัวเลขบนหน้าจอ
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นเครื่องวัด Pulse Oximeter ชนิด Fingertip สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 40% -100% มีความถูกต้อง ±3% หรือดีกว่า และสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยสามารถจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล และรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
เครื่องวัดความดันโลหิต แสดงผลหน้าจอ LCD แสดงหน่วยการวัด ความดันตัวบน (Systolic : mmHg), ความดันตัวล่าง (Diastolic : mmHg) และแสดงอัตราชีพจร (Pulse rate : bpm)
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 30 – 300 ครั้ง/นาที มีความคลาดเคลื่อน 1% เป็นอย่างน้อย พร้อมรองรับการแสดงผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ และจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด สามารถรายงานค่าน้ำตาลกลูโคสได้ วัดค่าน้ำตาลกลูโคสได้ตั้งแต่ 10-600 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สามารถอ่าน และเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Thai ID Card แบบ Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องแทบเลตเพื่อติดตั้งระบบ Healthcare Application

4. Telemedicine ชุดอุปกรณ์ปรึกษาแพทย์ทางไกล
– รองรับการแสกน QR Code หรืออ่านบัตรประชาชน
– รองรับการแสดงข้อมูลเอกสารใบยินยอมเข้ารับบริการ
– สามารถทำการปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์
– สามารถสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้เข้ารับบริการ โดยใช้ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน
– รองรับการแสดงข้อมูลแพทย์ที่ให้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล

5. มีระบบรักษาความปลอดภัย CCTV จำนวน 2 เครื่อง
– มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
– มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second), สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
– สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

6. Digital Healthcare Platform 
– สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพ สถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
– รองรับการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจัดระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ เสี่ยงสูง กลาง ต่ำ
– รองรับการคัดกรองโดยการทำแบบสอบถามออนไลน์
– รองรับการคัดกรองโดยการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

จัดการรายงาน Business Intelligence สำหรับผู้บริหารดังนี้

 • รายงานผู้สมัคร แยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน แยกตามพื้นที่พักอาศัย
 • รายงานการใช้งานแยกตามกลุ่มความสนใจในการใช้บริการ แยกตามพื้นที่พักอาศัย
 • รายงานการใช้งานการแลกแต้ม แยกตามประเภท
 • รายงานจำนวนผู้เข้ามาตอบคำถามการคัดกรองแยกตามพื้นที่พักอาศัย
 • รายงานจำนวนผู้มีปัญหาสุขภาพทางใจของประชากรตาก แยกตามพื้นที่พักอาศัย
 • มีระบบการแสดงข้อมูลแบบ Data Visualization เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และสามารถ Drill down ข้อมูลเชิงลึกได้