Skip to content Skip to footer

สจส. เข้าร่วมเวิร์กชอปกับ ทัช เทคโนโลยี

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวิร์กชอปกับบริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67 นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง และทางทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับบริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด

คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล President & CEO บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้

Workshop ครั้งนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับวางแผนการเดินทางในกรุงเทพฯ โดยใช้เทคโนโลยี ที่จะช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น 📱

นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สจส. ร่วมกิจกรรมต่อ Lego เพื่อบ่งบอกเป้าหมายการพัฒนาของแอปพลิเคชันการเดินทาง

Leave a comment