Skip to content Skip to footer

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ร่วมผลักดัน “สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ” กัน

ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสที่ผู้สูงอายุจะมีเวลาทำสิ่งที่ชอบ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่ต้องอาศัยการเตรียมตัว การปรับตัว และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมของผู้สูงอายุให้เข้าถึงบริการบริการสาธารณะได้อย่างเต็มที่ 🚌
ปรับปรุงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในที่พักอาศัย หรือสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี 🧑‍🦽
ผ่านกิจกรรม การให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 📱
เลี้ยงดูตัวเองได้โดยทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ พัฒนาองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

Leave a comment