Skip to content Skip to footer

เทศบาลนครนครราชสีมาสร้างความเข้าใจเทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกมิติสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจทางด้าน Smart City ในมิติของท้องถิ่น พร้อมด้วยนายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศบาลนครฯ ปลัดเทศบาลฯ นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษสิริ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการ บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด และสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ สร้างความรู้ทำความเข้าใจด้าน “Smart City” ร่วมด้วยดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. ได้ร่วมให้บรรยายในหัวข้อ เข้าใจเข้าถึงทุกมิติ กับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย PDPA

เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติงานตามทิศทางมิติทั้ง 7 ของ Smart City และเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ในการนำความรู้จากการสัมมนานี้ไปประยุกต์ใช้กับแผนการดำเนินงาน Korat Smart City โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ณ ห้องประชุมอรพิม โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

Leave a comment