Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: portfolio

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

เพื่อพัฒนาต้นแบบสถานีสุขภาพดิจิทัล และสร้างนวัตกรรม การบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง การบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ

Read More

เทศบาลนครนครราชสีมาสร้างความเข้าใจเทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกมิติสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจทางด้าน Smart City ในมิติของท้องถิ่น พร้อมด้วยนายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศบาลนครฯ ปลัดเทศบาลฯ นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษสิริ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการ บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด และสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ สร้างความรู้ทำความเข้าใจด้าน “Smart City" ร่วมด้วยดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. ได้ร่วมให้บรรยายในหัวข้อ เข้าใจเข้าถึงทุกมิติ กับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย PDPA เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติงานตามทิศทางมิติทั้ง 7 ของ Smart City และเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ในการนำความรู้จากการสัมมนานี้ไปประยุกต์ใช้กับแผนการดำเนินงาน…

Read More

TOUCH visit MUIC

คณะผู้บริหารจากบริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด เข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย ต้อนรับคุณจ้าว ชัชฎา อภิชาสุทธากุล President บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด และผู้บริหาร พร้อมร่วมกันหารือเรื่องการฝึกงานของนักศึกษา MUIC ที่ Touch Idea Hub และการทำงานร่วมกันในโครงการนวัตกรรมในอนาคต MUIC จับมือ Touch Technologies หารือเรื่องความร่วมมือแนวทางในอนาคต

Read More